☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Jabłonna
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Jabłonna

Środa 16.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia i Obwieszczenia 2017 -2012

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 08.12.2017 WOOŚ-II.4233.6.2017.DF.5  (13.12.2017)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28.11.2017 WOOŚ-II.4233.6.2017.DF.2 (07.12.2017)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o nabyciu przez Skarb Państwa udziału o nieuregulowanym stanie prawnym i ustaleniu odszkodowania (07.12.2017)

Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonna w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na 2017 r oraz statystycznej liczby uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna (aktualizacja).(31.10.2017)

Informacja o przystąpieniu do opracowania i sporządzeniu projektów następujących dokumentów: 1) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jabłonna na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku, 2) Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jabłonna na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku(13.10.2017)

Obwieszczenie Wójta Gminy Jabłonna z dnia 2 października 2017 r. o wydaniu Decyzji Nr GN/76/2017 z dnia 26 września 2017 r. zatwierdzającej podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 826 z obrębu 3-Chotomów.02.10.2017

Starosta Legionowski podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie (WA.6740.869.2017.AB3)  29.09.2017

Starostwo Powiatowe w Legionowie podaje do publicznej wiadomości  Informację, w trybie art. 127 Ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 t.j.), o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 21.08.2017 r. na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna (ZŚ.6223-7/06)

Obwieszczenie o wydaniu 08.08.2017 r. dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., dec. nr CP/5/2017 w spr. ustalenia inwest. celu publ. polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Partyzantów na terenie części działek ew. nr 141/17, 141/19, 729/4, położonych we wsi Chotomów w gminie Jabłonna(08.08.2017)

Zarządzenie nr 100/2017 z dnia 19 lipca 2017 r.  sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2017

Załączniki - wersja edytowalna

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 17 lipca 2017 r. dla Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, Decyzji Nr CP/4/2017 w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej tj. na terenie dz. ew. nr 97 i 34/26 położonych we wsi Jabłonna w gminie Jabłonna.(17.07.2017)

Zawiadomienie o wystąpieniu tut. organu administracji publicznej o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi”, na nieruchomości o nr ew. 8/3 położonej w obr. Jabłonna PAN w Gminie Jabłonna (OŚ.6220.6.2017; 13.07.2017r.)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi”, na nieruchomości o nr ew. 8/3 położonej w obr. Jabłonna PAN w Gminie Jabłonna (OŚ.6220.6.2017; 12.07.2017r.)

Obwieszczenie Starosty w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie, gmina Jabłonna. (WA.6740.869.2017.AB3)(10.07.2017)

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 ,Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 t.j.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29.06.2017 r. na wniosek Pana Macieja Białoszewskiego reprezentującego na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Jabłonna z siedzibą ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (ZŚ.6341.33.2017) (10.07.2017)

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 ,Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 t.j.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 30.06.2017 r. na wniosek złożony przez Nadleśnictwo Jabłonna z siedzibą ul. Wiejska 20, 05-110 Jabłonna zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (ZŚ.6341.34.2017)(10.07.2017)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Partyzantów tj. na terenie dz. ew. nr: 141/17, 141/19 i 729/4 położonych w miejscowości Chotomów w gminie Jabłonna. (UPP.6733.3.2017) (12.06.2017r.)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Wyjazd z wartościami” 09.06.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej tj. na terenie dz. ew. 97 i 34/26 położonych we wsi Jabłonna w gminie Jabłonna(UPP.6733.2.2017 08.06.2017)

Zawiadomienie GDOŚ o uchyleniu w całości decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 7 lipca 2016 r., znak: WOOŚ-II.4231.1.2015.ŁJ.28, o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu Rembelszczyzna - Mory - Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego (31.05.2016)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w/s zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu, dotyczącej przedsięwzięcia pn.: Budowo gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Mory - Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego" WI-III.747.3.2.2016.(JS)BCH_31.05.2017

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w/s podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu, dotyczącej przedsięwzięcia pn.: Budowo gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Mory - Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego" WI-III.747.3.2.2016.(JS)BCH_25.05.2017

Zarządzenie nr 60/2017 z dania 15 maja 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2017

Oferta - wersja edytowalna

Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonna w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na 2017 r oraz statystycznej liczby uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna (aktualizacja)(28.03.2017)

Obwieszczenie o wydanej w dniu 24 marca 2017r. decyzji CP/3/2017 umarzającej postępowanie administracyjne dotyczące wniosku P4 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Pawła Roszkowskiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce ewidencyjnej o nr 10/4 położonej w obrębie 5 – Jabłonna PAN, gm. Jabłonna. (GNNP.6733.2.2016) (27.03.2017r.)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Ruszamy z kijkami przez Gminę Jabłonna”(22.03.2017)

Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr CP/2/2017 dla Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, z dnia 9 lutego 2017 r., w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV zasilania oświetlenia ulicznego w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 630 na terenie działki ew. o nr 76 położonej w obrębie 9 – Skierdy, gm. Jabłonna. (GNPP.6733.1.2017). (20.02.2017)

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Strażackiej, Pięknej i Żeligowskiego we wsi Chotomów. (21.02.2017)(UPP.6721.69.2017)

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Modlińskiej, Chotomowskiej i Stanisława Bzury we wsi Jabłonna. (21.02.2017)(UPP.6721.68.2017)

Podjęcie z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku P4 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Pawła Roszkowskiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce ewidencyjnej o nr 10/4 położonej w obrębie 5 – Jabłonna PAN, gm. Jabłonna. (GNPP.6733.2.2016). (21.02.2017)

Wszczęcie na wniosek PHU MECHANIKA Witold Modzelewski postępowania administracyjnego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny, na działce
nr ew. 459/2 w Skierdach, Gmina Jabłonna.(ZŚ.6341.4.2017
) Starostwo Powiatowe w Legionowie

Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr CP/1/2017 dla Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, z dnia 9 lutego 2017 r., w sprawie przebudowy zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 630 (działka ew. o nr 76) na drogę gminną – ul. Muzyczna – dz. ew. o nr 205, obręb 9 – Skierdy, gm. Jabłonna. (GNPP.6733.14.2016). (10.02.2017)

Zarządzenie nr 19/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2017

Załączniki - wersja edytowalna

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego(02.02.2017)

Zarządzenie nr 11/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2017

Załączniki - wersja edytowalna

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV zasilenia oświetlenia ulicznego w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 630 na dz. ew. o nr 76 położonej w obrębie 9 – Skierdy, gm. Jabłonna. (UPP.6733.1.2017). (11.01.2017)

Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonna w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na 2017 r oraz statystycznej liczby uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna (09.01.2016)

ZMIANA WARUNKÓW KONKURSU OFERT  - NA WYBÓR REALIZATORÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2017 (02.01.2017)

________________________________________________

Rok 2016

Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr CP/14/2016 dla Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie skrzyżowania ul. Jaśminowej – ul. Modlińskiej (DW 630) na terenie działki ewidencyjnej o nr 184 położonej w obrębie 8 – Rajszew, gm. Jabłonna. (GNPP.6733.13.2016). (29.12.2016)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – GNPP.6733.14.2016

Zarządzenie nr 156/2016 z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2017

Załączniki do zarządzenia (plik zip)

Uproszczona oferta zadania publicznego „ Cztery pory roku w życiu jeży – ZIMA” (10.11.2016)

Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr CP/13/2016 dla PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pana Stefana Umiastowskiego – Instalatorstwo Elektryczne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia na terenie działki ewidencyjnej o nr 98/2 położonej w obrębie 1 – Jabłonna oraz działki ewidencyjnej o nr 151 położonej w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna. (GNPP.6733.12.2016). (10.10.2016)

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch studni chłonnych oraz wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do ziemi na działce 54/8 obręb 0003 Chotomów, gm. Jabłonna.(OU.5315.119.2016 02.11.2016)

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego, w drodze postanowienia, dotyczącego wniosku P4 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Pawła Roszkowskiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce ewidencyjnej o nr 10/4 położonej w obrębie 5 – Jabłonna PAN, gm. Jabłonna. (GNPP.6733.2.2016). (27.10.2016)

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego ” Przeciwdziałanie patologiem społecznym, wykluczeniu, organizacja czasu wolnego. Podejmowanie działań na rzecz integracji środowiska, działalność edukacyjna i wychowawcza wśród mieszkańców Gminy Jabłonna”  (26.10.2016)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie skrzyżowania ul. Jaśminowej – ul. Modlińskiej (DW 630) na terenie działki ewidencyjnej o nr 184 położonej w obrębie 8 – Rajszew, gm. Jabłonna (GNPP.6733.13.2016). (20.10.2016)

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego „ Na dobrej drodze ku dorosłości- podnoszenie kompetencji uczniów w zakresie profilaktyki uzależnień” (18.10.2016)

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Jabłonna. (GNPP.6724.3.51.2016). (30.09.2016)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji z dnia 7 września 2016 r. Nr 130/0/2016, znak WI-O.7821.20.1.2016.BT, w której Wojewoda Mazowiecki uchylił decyzję z dnia 9 czerwca 2016 r. Nr 582/16 znak WA.6740.377.2016.AB3 Starosty Legionowskiego zezwalającą na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej ulicy Szkolnej w Jabłonnie, na odcinku od granic gminy do skrzyżowania z ul. 1 - go Maja, na terenie działek o numerze ewidencyjnym 1051/5, 991/3, 990/17, 990/3, 989/3, 986/24, 986/25, 996, 995, 994/1, 994/2, 992, 993, 1350, w części dotyczącej budowy oświetlenia drogowego na działce numer ewidencyjny 992 (992/1, 992/2) z obrębu Nr 1 Jabłonna i umorzył postępowanie organu pierwszej instancji w tym zakresie, w pozostałej części utrzymał ww. decyzję w mocy.(14.09.2016)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Chotomowskiej i cmentarza we wsi Jabłonna(06.09.2016)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie cmentarza we wsi Chotomów(06.09.2016)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w zakresie działki o nr ewid. 18/1 położonej we wsi Chotomów(06.09.2016)

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w zakresie działki o nr ewid. 142/1, 143/1, 143/2, 144 we wsi Jabłonna(06.09.2016)
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia w celu zasilenia działki o nr 3020 na terenie działki ewidencyjnej o nr 98/2 położonej w obrębie 1 – Jabłonna oraz działki ewidencyjnej o nr 151 położonej w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna (GNPP.6733.12.2016). (31.08.2016)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – systemu drenażowo-rozsączającego na działce nr ew. 919/16 obręb 0003 Chotomów oraz wprowadzenie wód opadowych do ziemi z terenu wyżej opisanej działki. (ZŚ.6341.42.2016) 30.08.2016

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu, dotyczącej „Budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Mory – Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego (WI-Ill.747.3.2.2016.JS) 30.08.2016

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ulicy Szkolnej we wsi Jabłonna, na odcinku od granic gminy do skrzyżowania z ul.1-go Maja.WA.6740.377.2016.AB3 (26.08.2016)

 Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr CP/12/2016 dla PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pana Jakuba Kamińskiego – ENERGOBUDOWA 7 – Projektowanie i Wykonawstwo Linii Elektroenergetycznych w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV na terenie działek ewidencyjnych o nr 98/1, 98/2 położonych  w obrębie 1 – Jabłonna oraz działek ewidencyjnych o nr 150/1, 729/4 położonych w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna

 Protokół z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jabłonna ogłoszonych przez Wójta Gmina Jabłonna.(22.07.2016)

Obwieszczenia o wyznaczeniu  terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego tj. przygotowanego projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce ewidencyjnej 10/4 położonej  w obrębie 5 – Jabłonna PAN, gm. Jabłonna oraz analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy. (GNPP.6733.2.2016 19.07.2016)

Informacja nt: UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO pn. Założenie pasieki edukacyjno - szkoleniowej.

Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr CP/11/2016 dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na terenie działki ewidencyjnej o nr 98/2 położonej  w obrębie 1 – Jabłonna, gm. Jabłonna.(15.07.2016)

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu.GNPP.6845.1.2016_11.07.2016

W dniu 6 lipca 2016 r. wydana została, dla Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, decyzja Nr CP/4/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek ewidencyjnych o nr: 729/4, 159, 155/14, 155/13, 146, 143, 201/2, 148/6, 149 położonych w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna.(GNPP.6733.3.2016)(06.07.2016)

W dniu 6 lipca 2016 r. wydana została, dla Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, decyzja Nr CP/5/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek ewidencyjnych o nr: 1845/6, 167/5, 168/1, 171/2, 174/5, 185/3, 729/4, 201/1, 728/1, 174/3, 725/12, 725/2, 189/17, 189/16, 194/14, 194/13, 184/12, 181/17, 1846, 1849/8 położonych w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna.(GNPP.6733.4.2016)(06.07.2016)

W dniu 6 lipca 2016 r. wydana została, dla Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, decyzja Nr CP/6/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek ewidencyjnych o nr: 730, 583/1, 617/7 położonych w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna.(GNPP.6733.5.2016)(06.07.2016)

W dniu 6 lipca 2016 r. wydana została, dla Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, decyzja Nr CP/7/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek ewidencyjnych o nr: 729/4, 729/3, 729/2, 21/1, 20/1, 730, 27/1, 710/12, 710/10, 710/9, 725/2, 197/2, 707/5, 189/16, 705/10, 704/1, 705/11 położonych w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna.(GNPP.6733.6.2016)(06.07.2016)

W dniu 6 lipca 2016 r. wydana została, dla Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, decyzja Nr CP/8/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek ewidencyjnych o nr: 730, 181/1, 184/13, 184/20, 181/17, 181/2, 181/3, 181/4, 181/5, 181/6, 181/7, 164/9, 689, 688/11, 687/7, 687/9, 687/11, 687/13, 687/15, 688/3, 688/5, 145/4, 694/7, 693/3, 692/6, 697/1, 696/1, 1576/2, 1577/2, 1578/4, 1578/6, 1579/2, 1580/2, 1581/2, 1582/2, 1583/2, 1584/2, 696/11, 1585/4, 1585/6, 1586/4, 1586/6, 708/11, 708/1, 1016/4, 699/1, 706/1, 705/1, 701/5 położonych w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna.(GNPP.6733.7.2016)(06.07.2016)

W dniu 6 lipca 2016 r. wydana została, dla Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, decyzja Nr CP/9/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek ewidencyjnych o nr: 1016/4 i 1016/1 położonych w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna.(GNPP.6733.8.2016)(06.07.2016)

W dniu 6 lipca 2016 r. wydana została, dla Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, decyzja Nr CP/10/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki ewidencyjnej o nr 98/2 położonej w obrębie 1 – Jabłonna, gm. Jabłonna, i na terenie działki ewidencyjnej o nr 151 położonej w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna.(GNPP.6733.9.2016)(06.07.2016)

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo-zachodniej wsi Jabłonna (05.07.2016)

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wydanym postanowieniu w spr. odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości przedsięwzięcia ok. 2,0 km w ul. Kisielewskiego, ul. Bziuka, ul. Prostej i ul. Konwaliowej w Jabłonnie (OŚ.6220.7.2016; 16.06.2016r.)

Obwieszczenie Starosty Legionowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ulicy Szkolnej w Jabłonnie, na odcinku od granic gminy do skrzyżowania z ul. 1-go Maja, na terenie działek: 1051/5, 991/3, 990/17, 990/3, 989/3 986/24, 986/25, 996, 995, 994/1, 994/2, 992, 993, 1350.(WA.6740.377.2016.AB3) (15.06.2016)

Decyzja zatwierdzająca z urzędu podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 3-Chotomów, jako działka ewidencyjna nr ew. 82/4.(08.06.2016)

Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na terenie działki ewidencyjnej o nr 98/2 położonej  w obrębie 1 – Jabłonna, gm. Jabłonna” (GNPP.6733.11.2016).(07.06.2016)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV na terenie działek ewidencyjnych o nr 98/1, 98/2 położonych  w obrębie 1 – Jabłonna oraz działek ewidencyjnych o nr 150/1, 729/4 położonych w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna (GNPP.6733.10.2016).(02.06.2016)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek P4 Sp. z o.o., reprezentowanej przez Pana Pawła Roszkowskiego, w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce ewidencyjnej 10/4 położonej  w obrębie 5 – Jabłonna PAN, gm. Jabłonna (GNPP.6733.2.2016).(24.05.2016)

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu usługowego o powierzchni 118,1 m2, położonego na parterze w budynku usytuowanym na działce ewidencyjnej nr 429/1, przy ul. Zegrzyńskiej 1 na okres 10 lat.(24.05.2016)

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dz. 257/11, 257/12 Chotomów.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu o opinie do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości przedsięwzięcia ok. 2,0 km w ul. Kisielewskiego, ul. Bziuka, ul. Prostej i ul. Konwaliowej w Jabłonnie (OŚ.6220.7.2016; 18.05.2016r.)

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Inwestora – Gminy Jabłonna, postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki ewidencyjnej o nr 98/2 położonej w obrębie 1 – Jabłonna, gm. Jabłonna, oraz działki ewidencyjnej o nr 151 położonej w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna (GNPP.6733.9.2016). (12.05.2016)

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Inwestora – Gminy Jabłonna, postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek ewidencyjnych o nr 1016/4, 1016/1 położonych w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna  (GNPP.6733.8.2016).(12.05.2016)

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Inwestora – Gminy Jabłonna, postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek ewidencyjnych o nr 730, 181/1, 184/13, 184/20, 181/17, 181/2, 181/3, 181/4, 181/5, 181/6, 181/7, 164/9, 689, 688/11, 687/7, 687/9, 687/11, 687/13, 687/15, 688/3, 688/5, 145/4, 694/7, 693/3, 692/6, 697/1, 696/1, 1576/2, 1577/2, 1578/4, 1578/6, 1579/2, 1580/2, 1581/2, 1582/2, 1583/2, 1584/2, 696/11, 1585/4, 1585/6, 1586/4, 1586/6, 708/11, 708/1, 1016/4, 699/1, 706/1, 705/1, 701/5 położonych w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna (GNPP.6733.7.2016). (12.05.2016)

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Inwestora – Gminy Jabłonna, postępowania w sprawie wydania decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek ewidencyjnych o nr 729/4, 729/3, 729/2, 21/1, 20/1, 730, 27/1, 710/12, 710/10, 710/9, 725/2, 197/2, 707/5, 189/16, 705/10, 704/1, 705/11 położonych w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna (GNPP.6733.6.2016).(12.05.2016)

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Inwestora – Gminy Jabłonna, postępowania w sprawie wydania decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek ewidencyjnych o nr 730, 583/1, 617/7 położonych  w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna (GNPP.6733.5.2016).(12.05.2016)

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Inwestora – Gminy Jabłonna, postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek ewidencyjnych o nr 1845/6, 167/5, 168/1, 171/2, 174/5, 185/3, 729/4, 201/1, 728/1, 174/3, 725/12, 725/2, 189/17, 189/16, 194/14, 194/13, 184/12, 181/17, 1846, 1849/8 położonych w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna (GNPP.6733.4.2016).(12.05.2016)

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Inwestora – Gminy Jabłonna, postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek ewidencyjnych o nr 729/4, 159, 155/14, 155/13, 146, 143, 201/2, 148/6, 149 położonych  w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna (GNPP.6733.3.2016).(12.05.2016)

Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr CP/3/2016 dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. działającej przez pełnomocnika Pana Adama Kozińskiego PEGAS Sp. z o.o., ul. Batorego 79/81, 05-120 Legionowo, decyzja Nr CP/3/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na terenie części działek ewidencyjnych o nr 898/4, 898/5 we wsi Jabłonna, gm. Jabłonna. GNPP.6733.1.2016 (10.05.2016)

Rokowania po II przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 1486/16 z obrębu 1-Jabłonna, położonej przy ul. Szarych Szeregów.(26.04.2016)

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w zakresie działki o nr ew. 18/1 położonej we wsi Chotomów(05.04.2016)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna północnej części wsi Jabłonna w rejonie ronda S3.(15.03.2016)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie skrzyżowania ulic Zegrzyńskiej i Akademijnej we wsi Jabłonna.(15.03.2016)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna nieruchomości położonych przy ulicy Modlińskiej w Jabłonnie.(15.03.2016)

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo-zachodniej wsi Jabłonna

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży.(01.03.2016)

Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonna z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem: lokalu usługowego w budynku przy ulicy Zegrzyńskiej 1 w Jabłonnie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego(08.02.2016)

Zawiadomienia o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym  stanie prawnym, oznaczonej dz. ewid. nr 82/4 obr. 3-Chotomów, gm. Jabłonna.(29.01.2016)

________________________________ 2016

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (08.12.2015)

Wójt Gminy Jabłonna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Jabłonna w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.(30.10.2015)

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Chotomowskiej we wsi Jabłonnie (13.10.2015)

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych na oddanie w dzierżawę położonych w Chotomowie.(13.07.2015)

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych w najem położonej przy ul. Szarych Szeregów w Jabłonnie.(01.07.2015)

Wyniki postępowań:

Cześć  pierwsza

Część druga

___________

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Szkolnej i obwodnicy Jabłonna we wsi Jabłonna w zakresie części I (17.06.2015)

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Leśnej we wsi Jabłonna(17.06.2015)

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Jaśminowej i Mazowieckiej we wsi Rajszew(17.06.2015)

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna nieruchomości położonych przy ulicy Modlińskiej w Jabłonnie(17.06.2015)

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo-zachodniej wsi Jabłonna.(27.05.2015) 

Urząd Gminy Jabłonna ogłasza nabór na stanowisko Animatora sportu w Publicznym Gimnazjum im. Orła Białego w Chotomowie, ul. Partyzantów 23(19.03.2015) 2/2015

Urząd Gminy Jabłonna ogłasza nabór na stanowisko Animatora sportu na kompleksach boisk sportowych przy ul. Modlińskiej 102 w Jabłonnie "Moje Boisko Orlik 2012" (19.03.2015) 1/2015

Urząd Gminy Jabłonna ogłasza nabór na stanowisko Animatora sportu w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie, ul. Partyzantów 124 (19.03.2015) 3/2015

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Szkolnej i obwodnicy Jabłonna we wsi Jabłonna w zakresie części I(11.02.2015)

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Leśnej we wsi Jabłonna(11.02.2015)

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie cmentarza we wsi Chotomów(11.02.2015)

Obwieszczenie Starosty Legionowskiego wydaniu postanowienia prostującego omyłkę w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej(20.01.2015)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Przyleśnej we wsi Dąbrowa Chotomowska.(21.01.2015)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Ekologicznej we wsi Chotomów.(21.01.2015)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Jaśminowej i Mazowieckiej we wsi Rajszew.(21.01.2015)

____________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNY KSIĘGOWY W PRZEDSZKOLU GMINNYM W JABŁONNIE(06.08.2014)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo-zachodniej wsi Jabłonna(06.08.2014)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Szkolnej i obwodnicy Jabłonna we wsi Jabłonna w zakresie części I(06.08.2014)

Obwieszczenie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Partyzantów, Piusa oraz terenów kolejowych we wsi Chotomów(06.08.2014)

Obwieszczenie Starosty Legionowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie zwykłego skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Kisielewskiego, na skrzyżowanie z ruchem okrężnym, w ciągu drogi powiatowej nr 1820W w Gminie Jabłonna, wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu. (17.06.2014)

Obwieszenie Starosty Legionowskiego w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie zwykłego skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Kisielewskiego, na skrzyżowanie z ruchem okrężnym, w ciągu drogi powiatowej nr 1820W w Gminie Jabłonna, wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu.

42/2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na dyrektora Przedszkola Gminnego w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 103B oraz dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Jabłonnie przy ul. Szkolnej 2 

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części południowej wsi Skierdy (06.05.2014)

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna części południowej wsi Boża Wola (06.05.2014)

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jabłonna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Przyleśnej we wsi Dąbrowa Chotomowska oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w/w planu(11.02.2014)

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jabłonna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Ekologicznej we wsi Chotomów oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w/w planu(11.02.2014)

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jabłonna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Jaśminowej i Mazowieckiej we wsi Rajszew oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w/w planu(11.02.2014)

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jabłonna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna ulicy Chotomowskiej we wsi Jabłonna oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w/w planu(11.02.2014)

 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna części północno-zachodniej wsi Trzciany oraz działek nr 130, 131, 132 w obrębie wsi Rajszew

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna północnej części wsi Skierdy

Zarządzenie Nr 131/2013 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych realizowanych w Gminie Jabłonna w 2014 r.

Zarządzenie nr 126/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu oferta realizację zadania publicznego Gminy Jabłonna z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące Działalność w zakresie pomocy społecznej oraz podmioty wymienione w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.(26.11.2013)

Informacja o zamierzonym referendum

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Parkowej, Piaskowej, Buchnik Las we wsi Jabłonna

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części wsi Jabłonna – rejon cmentarza w zakresie jednostek terenowych F4.U/P, F6U/P

Projekt "Roczny program i zasady współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2014 r"

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna części południowej wsi Boża Wola(11.09.2013)

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna wsi Wólka Górska(11.09.2013) 

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna południowo – wschodniej części wsi Chotomów(28.08.2013)

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego północnej części wsi Chotomów(28.08.2013)

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części południowej wsi Skierdy(02.07.2013)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JABŁONNA o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko(02.07.2013)

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Jabłonna(02.07.2013)

 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna południowo – wschodniej części wsi Chotomów(03.04.2013)

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego północnej części wsi Chotomów(03.04.2013)

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego zmiany wschodniej części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego części północno – zachodniej obszaru wsi Jabłonna(03.04.2013)

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłonna z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej oraz podmioty wymienione wart. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (22.03.2013)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna(26.02.2013)

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłonna z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej oraz podmioty wymienione wart. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej(21.02.2013)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części południowej wsi Skierdy (12.02.2013)

Zarządzenie nr 12/2013 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 04 lutego 2013 r. W sprawie: rekrutacji dzieci do Przedszkola Gminnego w Chotomowie.

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłonna z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej oraz podmioty wymienione wart. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej(11.01.2013)

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych realizowanych w Gminie Jabłonna w 2013 r.(08.01.2013)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłonna z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej oraz podmioty wymienione w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej(05.12.2012)

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Lipowej we wsi Skierdy i Rajszew(04.12.2012)

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Mazowieckiej pomiędzy ulicą Konwaliową a ulicą Malwową we wsi Rajszew(04.12.2012)

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna nieruchomości położonej przy ulicy Golfowej we wsi Rajszew(04.12.2012)

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Leśnej we wsi Jabłonna(04.12.2012)

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Partyzantów i Strażackiej we wsi Chotomów(04.12.2012)

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego zmiany wschodniej części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego części północno – zachodniej obszaru wsi Jabłonna(04.12.2012)
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM USTNYM - Sprzedaż rzeczy ruchomej stanowiącej własność Gminy Jabłonna(25.10.2012)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Administrator Techniczny
(2020-09-15 09:09:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrator Techniczny
(2020-09-15 09:13:08)
 
 
liczba odwiedzin: 2925667

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X