☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Jabłonna
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Jabłonna

Niedziela 20.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia i Obwieszczenia 2018

Obwieszczenie Starosty Legionowskiego z dnia 13 grudnia 2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ul. Mazowieckiej i ul. Storczykowej w Rajszewie, gmina Jabłonna. Jednocześnie proszę o zamieszczenie obwieszczenia w BIP oraz o wywieszenie w budynku Urzędu (WA_6740_1209_2018_AB3) (18.12.2018)

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatorów Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2019 (17.12.2018)

Załącznik Nr - 1 - formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - oświadczenia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.421.658.2018.AZ (27.11.2018)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.421.656.2018.AZ (27.11.2018)

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego rozbudowie drogi nr  1820W,   polegającej   na  budowie   ciągu  pieszo-rowerowego  wzdłuż  ul.   Partyzantów w Chotomowie i ul. Chotomowskiej w Jabłonnie (WA.6740.1650.2018.AB3) (22.11.2018)

Obwieszczenia o polowaniach zbiorowych( 09.11.2018)

Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany mpzp gminy Jabłonna części południowej wsi Boża Wola.(31.10.2018)

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany mpzp gminy Jabłonna części południowej wsi Boża Wola. (31.10.2018)


Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany mpzp gminy Jabłonna wsi Wólka Górska.(31.10.2018)

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany mpzp gminy Jabłonna wsi Wólka Górska. (31.10.2018)


Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany mpzp gminy Jabłonna części północnej wsi Boża Wola.(31.10.2018)

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany mpzp gminy Jabłonna części północnej wsi Boża Wola. (31.10.2018)


Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany mpzp gminy Jabłonna południowo-wschodniej części wsi Chotomów w zakresie części I.(31.10.2018)

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany mpzp gminy Jabłonna południowo-wschodniej części wsi Chotomów w zakresie części I. (31.10.2018)


Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany mpzp gminy Jabłonna dotyczący północnej części wsi Chotomów.(31.10.2018)

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany mpzp gminy Jabłonna dotyczący północnej części wsi Chotomów. (31.10.2018)


Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany mpzp części południowo-zachodniej wsi Jabłonna.(31.10.2018)

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany mpzp części południowo-zachodniej wsi Jabłonna. (31.10.2018)


Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany mpzp gminy Jabłonna dotyczący części północno-zachodniej obszaru wsi Jabłonna.(31.10.2018)

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany mpzp gminy Jabłonna dotyczący części północno-zachodniej obszaru wsi Jabłonna. (31.10.2018)


Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany mpzp gminy Jabłonna zachodnia część wsi Chotomów.(31.10.2018)

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany mpzp gminy Jabłonna zachodnia część wsi Chotomów. (31.10.2018)


Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany mpzp gminy Jabłonna części wsi Jabłonna rejon ulic Zegrzyńskiej, Modlińskiej i Szkolnej.(31.10.2018)

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany mpzp gminy Jabłonna części wsi Jabłonna rejon ulic Zegrzyńskiej, Modlińskiej i Szkolnej. (31.10.2018)


Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany mpzp gminy Jabłonna dotyczący obszaru wsi Dąbrowa Chotomowska i części wsi Chotomów. (31.10.2018)

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany mpzp gminy Jabłonna dotyczący obszaru wsi Dąbrowa Chotomowska i części wsi Chotomów. (31.10.2018)
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonna w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na 2018 r. oraz statystycznej liczby uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna – aktualizacja (OSS.4431.2.2018_29.10.2018)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JABŁONNA o wyłożeniu do publicznego wglądu 10 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Jabłonna. (18.10.2018)

Starostwo Powiatowe w Legionowie Ogłoszenie o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości  (GN.6821.7.1.2017.EP_ 12.10.2018)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego (09.10.2018)

Obwieszczenie Starosty Legionowskiego z dnia 07.08.2018r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ulicy Mazowieckiej i ulicy Storczykowej, Rajszew, gm. Jabłonna (WA.6740.1209.2018.AB3)10.08.2018

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt.: „Profilaktyka każdego dnia”
Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
ZHP Chorągiew Stołeczna- Hufiec ZHP Legionowo złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  tytuł zadania „Profilaktyka każdego dnia”

Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty,  może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt.: „Rekonstrukcja edukacyjna – historia początków Państwa Polskiego”
Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Stowarzyszenie Ylfings Herlid złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji tytuł zadania „Rekonstrukcja edukacyjna – historia początków Państwa Polskiego”

Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty,  może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie WOOŚ-II.420.77.2018.JCH.10 (18.07.2018)

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie w związku ze zmianą zakresu wniosku przez Wnioskodawcę - Mennica Polska S.A. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z własnego ujęcia zlokalizowanego na dz. nr ew. 1449/123 obr. 0001 Jabłonna, gm. Jabłonna.(WA.ZUZ.6.421.248.2018.MW_16.05.2018)

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla terenu w rejonie ulic Modlińskiej i Złotej Renety w Jabłonnie oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ww. planu.10.05.2018

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla południowo-wschodniego rejonu ul. Modlińskiej w Jabłonnie oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ww. planu.10.05.2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Jabłonna o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego nr CP/4/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. polegającej na budowie II etapu Centrum Edukacyjno – Kulturalno – Sportowego w Chotomowie polegającego na budowie budynku Sali sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą inżynieryjną i komunikacyjną.(UPP.6733.4.2018 z 30.04.2018)

Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonna w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na 2018 r. oraz statystycznej liczby uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna – aktualizacja (OSS.4431.2.2018_27.04.2018)

Zarządzenie nr 63/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

WYKAZ NR 1/2018 Z DNIA 17 KWIETNIA 2018 R. O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI W NAJEM I UŻYCZENIE.(18.04.2018)

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzie lenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek spółki Mennica Polska S.A.(WA.ZUZ.6.421.248.2018.MW_06.04.2018)

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzie lenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzanie do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych pochodzących z drogi powiatowej 41820W Chotomów- Jabłonna . (WA.ZUZ.6.421.117.2018.MW_06.04.2018)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Bezpiecznie nie tylko w lesie”
Stowarzyszanie Pies i Ratownik złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji i ratownictwa i ochrony ludności tytuł zadania „Bezpiecznie nie tylko w lesie”

Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty,  może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Antysmogowa kampania edukacyjno-informacyjna”  Stowarzyszenie Legionowski Alarm Smogowy złożył w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie ekologia i ochrona środowiska oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego tytuł zadania „Antysmogowa kampania edukacyjno-informacyjna” (5761_05.04.2018)
Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty,  może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

Obwieszczenie Starosty Legionowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ul. Dereniowej w Jabłonnie, gmina Jabłonna. (WA.6740.1831.2017.AB3_07.03.2018)

Fundacja Dzielna Marka Pomocy Rodzinom Dzieci z Niepełnosprawnością Sprzężoną  złożyła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, tytuł zadania „Na koniach nawet na chwilę”  
Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty,  może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Jabłonna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie części działek ew. nr 151 i 729/4 położonych w obrębie 3-Chotomów w gminie Jabłonna przy ul. Partyzantów.(UPP.6733.2.2018 01.03.2018)

Obwieszczenie w sprawie wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Jabłonna w przedmiocie zmiany granic Gminy Jabłonna przeprowadzonych w dniach 8 stycznia - 5 lutego 2018 r.(MKS 21.02.2018)

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem (PZ-V.721.6.2017.DR 05-02-2018)

Obwieszczenie Starosty Legionowskiego o zmianie zakresu inwestycji drogowej, polegającej na budowie ul. Dereniowej w Jabłonnie, gmina Jabłonna. (WA_6740_1831_2017_AB3-7 _05-02-2018)

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JABŁONNA w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na 2018 r oraz statystycznej liczby uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna (16.01.2018)

Obwieszczenie Wójta Gminy Jabłonna o przystąpieniu do sporządzenia zmian 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Jabłonna z dnia 16-01-2018

Obwieszczenie Starosty Legionowskiego ws wniosku Wójta Gminy Jabłonna dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Dereniowej w Jabłonnie WA.6740.1831.2017AB3_10.01.2018.( 11.01.2018)

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Administrator Techniczny
(2020-09-15 09:08:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrator Techniczny
(2020-09-15 09:08:54)
 
 
liczba odwiedzin: 2929122

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X