☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Jabłonna
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Jabłonna

Niedziela 20.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia i Obwieszczenia 2019

 
 

Zarządzeni nr 160/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym "Ferie zimowe 2020 - profilaktyka poprzez sport II

Zarządzenie nr 158/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2020.

WYKAZ NR 8/2019 Z DNIA 03.12.2019 R. O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI DO DZIERŻAWY i UŻYCZENIA (GGN.6845.32.2019;03.12.2019)

Zawiadomienie o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w ramach, którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OŚ.6220.3.2019, 28.11.2019r.).

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Nowego Dworu Mazowieckiego w sprawie rozbudowy instalacji mieszania proszków i żelów do produkcji kapsułek do zmywarek oraz montażu nowych linii produkcyjnych kapsułek do zmywarek na trenie zakładu Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.z 0.0 przy ul. Okunin 1 w Nowym Dworze Mazowieckim w nier. ew. 2/1, 2/3, 2/4 obręb 14-06(GK.62220.19.16.2018_14.11.2019)22.11.2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonna w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na 2019 r. oraz statystycznej liczby uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna- aktualizacja (OSS.4431.1.2019_29.10.2019)

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania administracyjnego (OŚ.6220.13.2019; 21.10.2019r.)

Obwieszczenie o ujawnienie spadkobierców zmarłej Hanny Miernickiej w związku z postępowaniem administracyjnym UPP.6730.4.2019 w sprawie ustalenia warunków zabudowy w Chotomowie (21.10.2019)

WYKAZ NR 5/2019 Z DNIA 03.10.2019 R. NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego tytuł zadania: Nie daj się osteoporozie poprzez aktywność fizyczną.  

Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju złożyła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej tytuł zadania: Nie daj się osteoporozie poprzez aktywność fizyczną.   .
Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

 

WYKAZ NR 4/2019 Z DNIA 26.08.2019 R. O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI DO DZIERŻAWY (GGN.6845.12.2019; 26.08.2019)

Obwieszanie Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie: Projektu robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: " Gazociąg Rembelszczyzna-Mory-Wola Karczewska - Odcinek DN700 MOP 8.4MPa relacji Rembelszczyzna-Mory" - Prace geologiczne wzdłuż projektowanego gazociągu od tłoczni gazu Rembelszczyzna do stacji gazowej Mory II. PE-I.7440.9.2019.AB (31.07.2019)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. Rodzaj zadania:  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Tytuł zadania: „Aktywne wakacje”
Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Stowarzyszenie  Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Legionowo  złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej- tytuł zadania: „Aktywne wakacje”
Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak UPP.6733.4.2019 ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie części działek ew. nr 730 i 708/1 oraz  na działkach ew. nr 708/11 i 709 we wsi Chotomów gmina Jabłonna(10.07.2019)

Obwieszczenie ws postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: "Gazociąg Rembelszczyzna-Mory-Wola Karczewska - Odcinek DN700 MOP 8.4MPa relacji Rembelszczyzna-Mory" - Prace geologiczne wzdłuż projektowanego gazociągu od tłoczni gazu Rembelszczyzna do stacji gazowej Mory II.(PE-I.7440.9.2019.AB)(01.07.2019)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego tytuł zadania: Edukacja kulturalna – integracja międzypokoleniowa  pt. Perły Dolnego Śląska.(19.06.2019)   
Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Stowarzyszenie  Sąsiedzi 05-123 złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego tytuł zadania: Edukacja kulturalna – integracja międzypokoleniowa pt. Perły Dolnego.
Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego tytuł zadania: Rekonstrukcja edukacyjna  - historia początków Państwa Polskiego.   
Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Stowarzyszenie  Ylfings Herlid złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie  edukacji tytuł zadania: Rekonstrukcja edukacyjna  - historia początków Państwa Polskiego.        
Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jabłonna o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego gm. Jabłonna dla rejonu ulic Piaskowa, Parkowa i Modlińska w Jabłonnie i możliwości składania wniosków(12.06.2019)

WYKAZ NR 3/2019 Z DNIA 06.06.2019 R. O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI W NAJEM I UŻYCZENIE (GGN.6845.8.2019; 06.06.2019).

Obwieszczenie Wójta Gminy Jabłonna o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Jabłonna(06.06.2019)

Obwieszczenie ws postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: "Gazociąg Rembelszczyzna-Mory-Wola Karczewska - Odcinek DN700 MOP 8.4MPa relacji Rembelszczyzna-Mory" - Prace geologiczne wzdłuż projektowanego gazociągu od tłoczni gazu Rembelszczyzna do stacji gazowej Mory II.(PE-I.7440.9.2019.AB)(04.06.2019)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zawiadamia, że z dniem 10.05.2019r. w ramach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przystąpiono do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko Reckitt Benckiser Production (Poland) (GK.6220.19.13.2018) (17.05.2019)

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zawiadamia, że z dniem 10.05.2019r. w ramach wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przystąpiono do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko Reckitt Benckiser Production (Poland) (GK.6220.19.15.2018) (17.05.2019)

Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  - Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp.z o.o (GK.6220.19.9.2018) (17.05.2019)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT12372 Buchnik Modlińska (AM- ZP-N.6733.1.2019.WMA)(13.05.2019)

WYKAZ NR 1/2019 Z DNIA 6 MAJA 2019 R. O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI W NAJEM (GGN.6845.6.2019; 06.05.2019).

WYKAZ NR 2/2019 Z DNIA 6 MAJA 2019 R. O PRZEZNACZENIU DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ (GGN.6840.4.2019; 06.05.2019)

Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonna w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na 2018 r. oraz statystycznej liczby uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna - aktualizacja (OSS.4431.1.2019; 09.01.2019 r.)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego tytuł zadania: Kurs samoobrony dla kobiet 29.04.2019
Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Fundacja Lupus złożyła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej tytuł zadania: Kurs samoobrony dla kobiet
Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju DLI-III.4620.9.2018.NT.6 w przedmiocie odmowy podjęcia postępowania w sprawie o wydanie decyzji o 'ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w związku z realizacją inwestycji pn.: "budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Mory - Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego" (24.04.2019)

Obwieszczenie Prezydenta Warszawy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT12372 Buchnik Modlińska (AM-ZP-N.6733.1.2019.WMA)( 04.04.2019)

Postanowienie Starosty Legionowskiego dotyczące wznowienia z urzędu postępowania w sprawie decyzji nr 133/19 z dnia 24 stycznia 2019 roku. (WA_6740_1650_2018_AB3-21) (02.04.2019)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego tytuł zadania: Powitanie wiosny na koniach.
Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Fundacja Dzielna Matka Pomocy Rodzinom Dzieci z Niepełnosprawnością Sprzężoną złożyła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej tytuł zadania: Powitanie wiosny na koniach.
Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty,  może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

Zawiadomienie Starosty Legionowskiego z dnia 20 lutego 2019 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  (WA.6740.2136.2018.AB3)(25.02.2019)

Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT12372 Buchnik Modlińska (AM-ZP-N.6733.1.2019.WMA)(22.02.2019)

Obwieszczenie Wójta Gminy Jabłonna o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Jabłonna (20.02.2019)

Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej w obwieszczeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Jabłonna(04.03.2019)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku 3-6 lat, zamieszkałym na terenie gminy Jabłonna, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020”(01.02.2019)

Obwieszczenie Starosty Legionowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ul. Dereniowej w Jabłonnie, gmina Jabłonna.(WA.6740.1650.2018.AB3) (25.01.2019)

Obwieszczenie Starosty Legionowskiego w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ul. Akademijnej w Jabłonnie, gmina Jabłonna. (WA.6740.2136.2018.AB3) (16.01.2019)

Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonna w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na 2018 r. oraz statystycznej liczby uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna (OSS.4431.1.2019_09.01.2019)

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Administrator Techniczny
(2020-09-15 09:06:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrator Techniczny
(2020-09-15 09:08:17)
 
 
liczba odwiedzin: 2929187

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X