☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Jabłonna
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Jabłonna

Poniedziałek 14.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podstawowe zadania Gminy

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:
„ Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1)   ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2)   gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3)   wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
3a)  działalności w zakresie telekomunikacji;
4)   lokalnego transportu zbiorowego;
5)   ochrony zdrowia;
6)   pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
6a)  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7)   gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8)   edukacji publicznej;
9)   kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
10)  kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
11)  targowisk i hal targowych;
12)  zieleni gminnej i zadrzewień;
13)  cmentarzy gminnych;
14)  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
15)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
16)  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
17)  wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18)  promocji gminy;
19)  współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);
20)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy."

Aktualizację sporządziła Renata Karwowska-Renaud radca prawny dnia 8.01.2014 r.

 

Wytworzył:
Danuta Majczak
Udostępnił:
Agnieszka Makowska
(2003-06-27 14:52:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrator Techniczny
(2014-02-25 12:17:13)
 
 
liczba odwiedzin: 2919223

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X