OGŁOSZENIA OBWIESZCZENIA

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego tytuł zadania: Powitanie wiosny na koniach.
Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Fundacja Dzielna Matka Pomocy Rodzinom Dzieci z Niepełnosprawnością Sprzężoną złożyła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej tytuł zadania: Powitanie wiosny na koniach.
Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty,  może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

Zawiadomienie Starosty Legionowskiego z dnia 20 lutego 2019 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  (WA.6740.2136.2018.AB3)(25.02.2019)

Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT12372 Buchnik Modlińska (AM-ZP-N.6733.1.2019.WMA)(22.02.2019)

Obwieszczenie Wójta Gminy Jabłonna o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Jabłonna (20.02.2019)

Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej w obwieszczeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu 3 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Jabłonna(04.03.2019)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku 3-6 lat, zamieszkałym na terenie gminy Jabłonna, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020”(01.02.2019)

Obwieszczenie Starosty Legionowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ul. Dereniowej w Jabłonnie, gmina Jabłonna.(WA.6740.1650.2018.AB3) (25.01.2019)

Obwieszczenie Starosty Legionowskiego w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ul. Akademijnej w Jabłonnie, gmina Jabłonna. (WA.6740.2136.2018.AB3) (16.01.2019)

Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonna w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na 2018 r. oraz statystycznej liczby uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna (OSS.4431.1.2019_09.01.2019)

______________________________________________________________________________________

Obwieszczenie Starosty Legionowskiego z dnia 13 grudnia 2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ul. Mazowieckiej i ul. Storczykowej w Rajszewie, gmina Jabłonna. Jednocześnie proszę o zamieszczenie obwieszczenia w BIP oraz o wywieszenie w budynku Urzędu (WA_6740_1209_2018_AB3) (18.12.2018)

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatorów Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2019 (17.12.2018)

Załącznik Nr - 1 - formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - oświadczenia

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.421.658.2018.AZ (27.11.2018)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.421.656.2018.AZ (27.11.2018)

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego rozbudowie drogi nr  1820W,   polegającej   na  budowie   ciągu  pieszo-rowerowego  wzdłuż  ul.   Partyzantów w Chotomowie i ul. Chotomowskiej w Jabłonnie (WA.6740.1650.2018.AB3) (22.11.2018)

Obwieszczenia o polowaniach zbiorowych( 09.11.2018)

Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany mpzp gminy Jabłonna części południowej wsi Boża Wola.(31.10.2018)

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany mpzp gminy Jabłonna części południowej wsi Boża Wola. (31.10.2018)


Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany mpzp gminy Jabłonna wsi Wólka Górska.(31.10.2018)

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany mpzp gminy Jabłonna wsi Wólka Górska. (31.10.2018)


Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany mpzp gminy Jabłonna części północnej wsi Boża Wola.(31.10.2018)

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany mpzp gminy Jabłonna części północnej wsi Boża Wola. (31.10.2018)


Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany mpzp gminy Jabłonna południowo-wschodniej części wsi Chotomów w zakresie części I.(31.10.2018)

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany mpzp gminy Jabłonna południowo-wschodniej części wsi Chotomów w zakresie części I. (31.10.2018)


Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany mpzp gminy Jabłonna dotyczący północnej części wsi Chotomów.(31.10.2018)

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany mpzp gminy Jabłonna dotyczący północnej części wsi Chotomów. (31.10.2018)


Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany mpzp części południowo-zachodniej wsi Jabłonna.(31.10.2018)

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany mpzp części południowo-zachodniej wsi Jabłonna. (31.10.2018)


Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany mpzp gminy Jabłonna dotyczący części północno-zachodniej obszaru wsi Jabłonna.(31.10.2018)

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany mpzp gminy Jabłonna dotyczący części północno-zachodniej obszaru wsi Jabłonna. (31.10.2018)


Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany mpzp gminy Jabłonna zachodnia część wsi Chotomów.(31.10.2018)

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany mpzp gminy Jabłonna zachodnia część wsi Chotomów. (31.10.2018)


Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany mpzp gminy Jabłonna części wsi Jabłonna rejon ulic Zegrzyńskiej, Modlińskiej i Szkolnej.(31.10.2018)

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany mpzp gminy Jabłonna części wsi Jabłonna rejon ulic Zegrzyńskiej, Modlińskiej i Szkolnej. (31.10.2018)


Wykładany do publicznego wglądu projekt zmiany mpzp gminy Jabłonna dotyczący obszaru wsi Dąbrowa Chotomowska i części wsi Chotomów. (31.10.2018)

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany mpzp gminy Jabłonna dotyczący obszaru wsi Dąbrowa Chotomowska i części wsi Chotomów. (31.10.2018)
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonna w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na 2018 r. oraz statystycznej liczby uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna – aktualizacja (OSS.4431.2.2018_29.10.2018)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JABŁONNA o wyłożeniu do publicznego wglądu 10 projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Jabłonna. (18.10.2018)

Starostwo Powiatowe w Legionowie Ogłoszenie o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości  (GN.6821.7.1.2017.EP_ 12.10.2018)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego (09.10.2018)

Obwieszczenie Starosty Legionowskiego z dnia 07.08.2018r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ulicy Mazowieckiej i ulicy Storczykowej, Rajszew, gm. Jabłonna (WA.6740.1209.2018.AB3)10.08.2018

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt.: „Profilaktyka każdego dnia”
Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
ZHP Chorągiew Stołeczna- Hufiec ZHP Legionowo złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  tytuł zadania „Profilaktyka każdego dnia”

Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty,  może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt.: „Rekonstrukcja edukacyjna – historia początków Państwa Polskiego”
Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Stowarzyszenie Ylfings Herlid złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji tytuł zadania „Rekonstrukcja edukacyjna – historia początków Państwa Polskiego”

Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty,  może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie WOOŚ-II.420.77.2018.JCH.10 (18.07.2018)

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie w związku ze zmianą zakresu wniosku przez Wnioskodawcę - Mennica Polska S.A. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z własnego ujęcia zlokalizowanego na dz. nr ew. 1449/123 obr. 0001 Jabłonna, gm. Jabłonna.(WA.ZUZ.6.421.248.2018.MW_16.05.2018)

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla terenu w rejonie ulic Modlińskiej i Złotej Renety w Jabłonnie oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ww. planu.10.05.2018

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla południowo-wschodniego rejonu ul. Modlińskiej w Jabłonnie oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ww. planu.10.05.2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Jabłonna o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego nr CP/4/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. polegającej na budowie II etapu Centrum Edukacyjno – Kulturalno – Sportowego w Chotomowie polegającego na budowie budynku Sali sportowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą inżynieryjną i komunikacyjną.(UPP.6733.4.2018 z 30.04.2018)

Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonna w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na 2018 r. oraz statystycznej liczby uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna – aktualizacja (OSS.4431.2.2018_27.04.2018)

Zarządzenie nr 63/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

WYKAZ NR 1/2018 Z DNIA 17 KWIETNIA 2018 R. O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI W NAJEM I UŻYCZENIE.(18.04.2018)

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzie lenia pozwolenia wodnoprawnego na wniosek spółki Mennica Polska S.A.(WA.ZUZ.6.421.248.2018.MW_06.04.2018)

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzie lenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzanie do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych pochodzących z drogi powiatowej 41820W Chotomów- Jabłonna . (WA.ZUZ.6.421.117.2018.MW_06.04.2018)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Bezpiecznie nie tylko w lesie”
Stowarzyszanie Pies i Ratownik złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji i ratownictwa i ochrony ludności tytuł zadania „Bezpiecznie nie tylko w lesie”

Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty,  może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Antysmogowa kampania edukacyjno-informacyjna”  Stowarzyszenie Legionowski Alarm Smogowy złożył w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie ekologia i ochrona środowiska oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego tytuł zadania „Antysmogowa kampania edukacyjno-informacyjna” (5761_05.04.2018)
Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty,  może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

Obwieszczenie Starosty Legionowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ul. Dereniowej w Jabłonnie, gmina Jabłonna. (WA.6740.1831.2017.AB3_07.03.2018)

Fundacja Dzielna Marka Pomocy Rodzinom Dzieci z Niepełnosprawnością Sprzężoną  złożyła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, tytuł zadania „Na koniach nawet na chwilę”  
Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty,  może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Jabłonna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie części działek ew. nr 151 i 729/4 położonych w obrębie 3-Chotomów w gminie Jabłonna przy ul. Partyzantów.(UPP.6733.2.2018 01.03.2018)

Obwieszczenie w sprawie wyników konsultacji z mieszkańcami Gminy Jabłonna w przedmiocie zmiany granic Gminy Jabłonna przeprowadzonych w dniach 8 stycznia - 5 lutego 2018 r.(MKS 21.02.2018)

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem (PZ-V.721.6.2017.DR 05-02-2018)

Obwieszczenie Starosty Legionowskiego o zmianie zakresu inwestycji drogowej, polegającej na budowie ul. Dereniowej w Jabłonnie, gmina Jabłonna. (WA_6740_1831_2017_AB3-7 _05-02-2018)

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JABŁONNA w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na 2018 r oraz statystycznej liczby uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna (16.01.2018)

Obwieszczenie Wójta Gminy Jabłonna o przystąpieniu do sporządzenia zmian 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Jabłonna z dnia 16-01-2018

Obwieszczenie Starosty Legionowskiego ws wniosku Wójta Gminy Jabłonna dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Dereniowej w Jabłonnie WA.6740.1831.2017AB3_10.01.2018.( 11.01.2018)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 08.12.2017 WOOŚ-II.4233.6.2017.DF.5  (13.12.2017)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28.11.2017 WOOŚ-II.4233.6.2017.DF.2 (07.12.2017)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji o nabyciu przez Skarb Państwa udziału o nieuregulowanym stanie prawnym i ustaleniu odszkodowania (07.12.2017)

Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonna w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na 2017 r oraz statystycznej liczby uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna (aktualizacja).(31.10.2017)

Informacja o przystąpieniu do opracowania i sporządzeniu projektów następujących dokumentów: 1) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jabłonna na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku, 2) Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jabłonna na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku(13.10.2017)

Obwieszczenie Wójta Gminy Jabłonna z dnia 2 października 2017 r. o wydaniu Decyzji Nr GN/76/2017 z dnia 26 września 2017 r. zatwierdzającej podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 826 z obrębu 3-Chotomów.02.10.2017

Starosta Legionowski podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie (WA.6740.869.2017.AB3)  29.09.2017

Starostwo Powiatowe w Legionowie podaje do publicznej wiadomości  Informację, w trybie art. 127 Ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 t.j.), o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 21.08.2017 r. na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Jabłonna (ZŚ.6223-7/06)

Obwieszczenie o wydaniu 08.08.2017 r. dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., dec. nr CP/5/2017 w spr. ustalenia inwest. celu publ. polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Partyzantów na terenie części działek ew. nr 141/17, 141/19, 729/4, położonych we wsi Chotomów w gminie Jabłonna(08.08.2017)

Zarządzenie nr 100/2017 z dnia 19 lipca 2017 r.  sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2017

Załączniki - wersja edytowalna

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 17 lipca 2017 r. dla Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, Decyzji Nr CP/4/2017 w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej tj. na terenie dz. ew. nr 97 i 34/26 położonych we wsi Jabłonna w gminie Jabłonna.(17.07.2017)

Zawiadomienie o wystąpieniu tut. organu administracji publicznej o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi”, na nieruchomości o nr ew. 8/3 położonej w obr. Jabłonna PAN w Gminie Jabłonna (OŚ.6220.6.2017; 13.07.2017r.)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi”, na nieruchomości o nr ew. 8/3 położonej w obr. Jabłonna PAN w Gminie Jabłonna (OŚ.6220.6.2017; 12.07.2017r.)

Obwieszczenie Starosty w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie, gmina Jabłonna. (WA.6740.869.2017.AB3)(10.07.2017)

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 ,Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 t.j.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29.06.2017 r. na wniosek Pana Macieja Białoszewskiego reprezentującego na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Jabłonna z siedzibą ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego (ZŚ.6341.33.2017) (10.07.2017)

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 ,Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 t.j.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 30.06.2017 r. na wniosek złożony przez Nadleśnictwo Jabłonna z siedzibą ul. Wiejska 20, 05-110 Jabłonna zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (ZŚ.6341.34.2017)(10.07.2017)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Partyzantów tj. na terenie dz. ew. nr: 141/17, 141/19 i 729/4 położonych w miejscowości Chotomów w gminie Jabłonna. (UPP.6733.3.2017) (12.06.2017r.)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Wyjazd z wartościami” 09.06.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej tj. na terenie dz. ew. 97 i 34/26 położonych we wsi Jabłonna w gminie Jabłonna(UPP.6733.2.2017 08.06.2017)

Zawiadomienie GDOŚ o uchyleniu w całości decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 7 lipca 2016 r., znak: WOOŚ-II.4231.1.2015.ŁJ.28, o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu Rembelszczyzna - Mory - Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego (31.05.2016)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w/s zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu, dotyczącej przedsięwzięcia pn.: Budowo gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Mory - Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego" WI-III.747.3.2.2016.(JS)BCH_31.05.2017

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w/s podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu, dotyczącej przedsięwzięcia pn.: Budowo gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna - Mory - Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego" WI-III.747.3.2.2016.(JS)BCH_25.05.2017

Zarządzenie nr 60/2017 z dania 15 maja 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2017

Oferta - wersja edytowalna

Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonna w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na 2017 r oraz statystycznej liczby uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna (aktualizacja)(28.03.2017)

Obwieszczenie o wydanej w dniu 24 marca 2017r. decyzji CP/3/2017 umarzającej postępowanie administracyjne dotyczące wniosku P4 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Pawła Roszkowskiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce ewidencyjnej o nr 10/4 położonej w obrębie 5 – Jabłonna PAN, gm. Jabłonna. (GNNP.6733.2.2016) (27.03.2017r.)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Ruszamy z kijkami przez Gminę Jabłonna”(22.03.2017)

Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr CP/2/2017 dla Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, z dnia 9 lutego 2017 r., w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV zasilania oświetlenia ulicznego w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 630 na terenie działki ew. o nr 76 położonej w obrębie 9 – Skierdy, gm. Jabłonna. (GNPP.6733.1.2017). (20.02.2017)

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Strażackiej, Pięknej i Żeligowskiego we wsi Chotomów. (21.02.2017)(UPP.6721.69.2017)

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Modlińskiej, Chotomowskiej i Stanisława Bzury we wsi Jabłonna. (21.02.2017)(UPP.6721.68.2017)

Podjęcie z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku P4 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Pawła Roszkowskiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce ewidencyjnej o nr 10/4 położonej w obrębie 5 – Jabłonna PAN, gm. Jabłonna. (GNPP.6733.2.2016). (21.02.2017)

Wszczęcie na wniosek PHU MECHANIKA Witold Modzelewski postępowania administracyjnego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny, na działce
nr ew. 459/2 w Skierdach, Gmina Jabłonna.(ZŚ.6341.4.2017
) Starostwo Powiatowe w Legionowie

Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr CP/1/2017 dla Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, z dnia 9 lutego 2017 r., w sprawie przebudowy zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 630 (działka ew. o nr 76) na drogę gminną – ul. Muzyczna – dz. ew. o nr 205, obręb 9 – Skierdy, gm. Jabłonna. (GNPP.6733.14.2016). (10.02.2017)

Zarządzenie nr 19/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2017

Załączniki - wersja edytowalna

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z 23 stycznia 2017 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego(02.02.2017)

Zarządzenie nr 11/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2017

Załączniki - wersja edytowalna

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV zasilenia oświetlenia ulicznego w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 630 na dz. ew. o nr 76 położonej w obrębie 9 – Skierdy, gm. Jabłonna. (UPP.6733.1.2017). (11.01.2017)

Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonna w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na 2017 r oraz statystycznej liczby uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna (09.01.2016)

ZMIANA WARUNKÓW KONKURSU OFERT  - NA WYBÓR REALIZATORÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2017 (02.01.2017)

________________________________________________

Rok 2016

Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr CP/14/2016 dla Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie skrzyżowania ul. Jaśminowej – ul. Modlińskiej (DW 630) na terenie działki ewidencyjnej o nr 184 położonej w obrębie 8 – Rajszew, gm. Jabłonna. (GNPP.6733.13.2016). (29.12.2016)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – GNPP.6733.14.2016

Zarządzenie nr 156/2016 z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2017

Załączniki do zarządzenia (plik zip)

Uproszczona oferta zadania publicznego „ Cztery pory roku w życiu jeży – ZIMA” (10.11.2016)

Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr CP/13/2016 dla PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pana Stefana Umiastowskiego – Instalatorstwo Elektryczne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia na terenie działki ewidencyjnej o nr 98/2 położonej w obrębie 1 – Jabłonna oraz działki ewidencyjnej o nr 151 położonej w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna. (GNPP.6733.12.2016). (10.10.2016)

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch studni chłonnych oraz wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do ziemi na działce 54/8 obręb 0003 Chotomów, gm. Jabłonna.(OU.5315.119.2016 02.11.2016)

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego, w drodze postanowienia, dotyczącego wniosku P4 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Pawła Roszkowskiego, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce ewidencyjnej o nr 10/4 położonej w obrębie 5 – Jabłonna PAN, gm. Jabłonna. (GNPP.6733.2.2016). (27.10.2016)

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego ” Przeciwdziałanie patologiem społecznym, wykluczeniu, organizacja czasu wolnego. Podejmowanie działań na rzecz integracji środowiska, działalność edukacyjna i wychowawcza wśród mieszkańców Gminy Jabłonna”  (26.10.2016)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie skrzyżowania ul. Jaśminowej – ul. Modlińskiej (DW 630) na terenie działki ewidencyjnej o nr 184 położonej w obrębie 8 – Rajszew, gm. Jabłonna (GNPP.6733.13.2016). (20.10.2016)

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego „ Na dobrej drodze ku dorosłości- podnoszenie kompetencji uczniów w zakresie profilaktyki uzależnień” (18.10.2016)

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych Gminy Jabłonna. (GNPP.6724.3.51.2016). (30.09.2016)

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji z dnia 7 września 2016 r. Nr 130/0/2016, znak WI-O.7821.20.1.2016.BT, w której Wojewoda Mazowiecki uchylił decyzję z dnia 9 czerwca 2016 r. Nr 582/16 znak WA.6740.377.2016.AB3 Starosty Legionowskiego zezwalającą na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej ulicy Szkolnej w Jabłonnie, na odcinku od granic gminy do skrzyżowania z ul. 1 - go Maja, na terenie działek o numerze ewidencyjnym 1051/5, 991/3, 990/17, 990/3, 989/3, 986/24, 986/25, 996, 995, 994/1, 994/2, 992, 993, 1350, w części dotyczącej budowy oświetlenia drogowego na działce numer ewidencyjny 992 (992/1, 992/2) z obrębu Nr 1 Jabłonna i umorzył postępowanie organu pierwszej instancji w tym zakresie, w pozostałej części utrzymał ww. decyzję w mocy.(14.09.2016)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Chotomowskiej i cmentarza we wsi Jabłonna(06.09.2016)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie cmentarza we wsi Chotomów(06.09.2016)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w zakresie działki o nr ewid. 18/1 położonej we wsi Chotomów(06.09.2016)

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w zakresie działki o nr ewid. 142/1, 143/1, 143/2, 144 we wsi Jabłonna(06.09.2016)
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia w celu zasilenia działki o nr 3020 na terenie działki ewidencyjnej o nr 98/2 położonej w obrębie 1 – Jabłonna oraz działki ewidencyjnej o nr 151 położonej w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna (GNPP.6733.12.2016). (31.08.2016)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – systemu drenażowo-rozsączającego na działce nr ew. 919/16 obręb 0003 Chotomów oraz wprowadzenie wód opadowych do ziemi z terenu wyżej opisanej działki. (ZŚ.6341.42.2016) 30.08.2016

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu, dotyczącej „Budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Mory – Wola Karczewska wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego (WI-Ill.747.3.2.2016.JS) 30.08.2016

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ulicy Szkolnej we wsi Jabłonna, na odcinku od granic gminy do skrzyżowania z ul.1-go Maja.WA.6740.377.2016.AB3 (26.08.2016)

 Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr CP/12/2016 dla PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pana Jakuba Kamińskiego – ENERGOBUDOWA 7 – Projektowanie i Wykonawstwo Linii Elektroenergetycznych w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV na terenie działek ewidencyjnych o nr 98/1, 98/2 położonych  w obrębie 1 – Jabłonna oraz działek ewidencyjnych o nr 150/1, 729/4 położonych w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna

 Protokół z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jabłonna ogłoszonych przez Wójta Gmina Jabłonna.(22.07.2016)

Obwieszczenia o wyznaczeniu  terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego tj. przygotowanego projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce ewidencyjnej 10/4 położonej  w obrębie 5 – Jabłonna PAN, gm. Jabłonna oraz analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy. (GNPP.6733.2.2016 19.07.2016)

Informacja nt: UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO pn. Założenie pasieki edukacyjno - szkoleniowej.

Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr CP/11/2016 dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na terenie działki ewidencyjnej o nr 98/2 położonej  w obrębie 1 – Jabłonna, gm. Jabłonna.(15.07.2016)

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu.GNPP.6845.1.2016_11.07.2016

W dniu 6 lipca 2016 r. wydana została, dla Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, decyzja Nr CP/4/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek ewidencyjnych o nr: 729/4, 159, 155/14, 155/13, 146, 143, 201/2, 148/6, 149 położonych w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna.(GNPP.6733.3.2016)(06.07.2016)

W dniu 6 lipca 2016 r. wydana została, dla Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, decyzja Nr CP/5/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek ewidencyjnych o nr: 1845/6, 167/5, 168/1, 171/2, 174/5, 185/3, 729/4, 201/1, 728/1, 174/3, 725/12, 725/2, 189/17, 189/16, 194/14, 194/13, 184/12, 181/17, 1846, 1849/8 położonych w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna.(GNPP.6733.4.2016)(06.07.2016)

W dniu 6 lipca 2016 r. wydana została, dla Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, decyzja Nr CP/6/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek ewidencyjnych o nr: 730, 583/1, 617/7 położonych w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna.(GNPP.6733.5.2016)(06.07.2016)

W dniu 6 lipca 2016 r. wydana została, dla Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, decyzja Nr CP/7/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek ewidencyjnych o nr: 729/4, 729/3, 729/2, 21/1, 20/1, 730, 27/1, 710/12, 710/10, 710/9, 725/2, 197/2, 707/5, 189/16, 705/10, 704/1, 705/11 położonych w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna.(GNPP.6733.6.2016)(06.07.2016)

W dniu 6 lipca 2016 r. wydana została, dla Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, decyzja Nr CP/8/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek ewidencyjnych o nr: 730, 181/1, 184/13, 184/20, 181/17, 181/2, 181/3, 181/4, 181/5, 181/6, 181/7, 164/9, 689, 688/11, 687/7, 687/9, 687/11, 687/13, 687/15, 688/3, 688/5, 145/4, 694/7, 693/3, 692/6, 697/1, 696/1, 1576/2, 1577/2, 1578/4, 1578/6, 1579/2, 1580/2, 1581/2, 1582/2, 1583/2, 1584/2, 696/11, 1585/4, 1585/6, 1586/4, 1586/6, 708/11, 708/1, 1016/4, 699/1, 706/1, 705/1, 701/5 położonych w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna.(GNPP.6733.7.2016)(06.07.2016)

W dniu 6 lipca 2016 r. wydana została, dla Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, decyzja Nr CP/9/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek ewidencyjnych o nr: 1016/4 i 1016/1 położonych w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna.(GNPP.6733.8.2016)(06.07.2016)

W dniu 6 lipca 2016 r. wydana została, dla Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna, decyzja Nr CP/10/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki ewidencyjnej o nr 98/2 położonej w obrębie 1 – Jabłonna, gm. Jabłonna, i na terenie działki ewidencyjnej o nr 151 położonej w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna.(GNPP.6733.9.2016)(06.07.2016)

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo-zachodniej wsi Jabłonna (05.07.2016)

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wydanym postanowieniu w spr. odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości przedsięwzięcia ok. 2,0 km w ul. Kisielewskiego, ul. Bziuka, ul. Prostej i ul. Konwaliowej w Jabłonnie (OŚ.6220.7.2016; 16.06.2016r.)

Obwieszczenie Starosty Legionowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej ulicy Szkolnej w Jabłonnie, na odcinku od granic gminy do skrzyżowania z ul. 1-go Maja, na terenie działek: 1051/5, 991/3, 990/17, 990/3, 989/3 986/24, 986/25, 996, 995, 994/1, 994/2, 992, 993, 1350.(WA.6740.377.2016.AB3) (15.06.2016)

Decyzja zatwierdzająca z urzędu podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Jabłonna w obrębie 3-Chotomów, jako działka ewidencyjna nr ew. 82/4.(08.06.2016)

Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na terenie działki ewidencyjnej o nr 98/2 położonej  w obrębie 1 – Jabłonna, gm. Jabłonna” (GNPP.6733.11.2016).(07.06.2016)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV na terenie działek ewidencyjnych o nr 98/1, 98/2 położonych  w obrębie 1 – Jabłonna oraz działek ewidencyjnych o nr 150/1, 729/4 położonych w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna (GNPP.6733.10.2016).(02.06.2016)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek P4 Sp. z o.o., reprezentowanej przez Pana Pawła Roszkowskiego, w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na działce ewidencyjnej 10/4 położonej  w obrębie 5 – Jabłonna PAN, gm. Jabłonna (GNPP.6733.2.2016).(24.05.2016)

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu usługowego o powierzchni 118,1 m2, położonego na parterze w budynku usytuowanym na działce ewidencyjnej nr 429/1, przy ul. Zegrzyńskiej 1 na okres 10 lat.(24.05.2016)

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dz. 257/11, 257/12 Chotomów.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu o opinie do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości przedsięwzięcia ok. 2,0 km w ul. Kisielewskiego, ul. Bziuka, ul. Prostej i ul. Konwaliowej w Jabłonnie (OŚ.6220.7.2016; 18.05.2016r.)

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Inwestora – Gminy Jabłonna, postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki ewidencyjnej o nr 98/2 położonej w obrębie 1 – Jabłonna, gm. Jabłonna, oraz działki ewidencyjnej o nr 151 położonej w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna (GNPP.6733.9.2016). (12.05.2016)

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Inwestora – Gminy Jabłonna, postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek ewidencyjnych o nr 1016/4, 1016/1 położonych w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna  (GNPP.6733.8.2016).(12.05.2016)

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Inwestora – Gminy Jabłonna, postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek ewidencyjnych o nr 730, 181/1, 184/13, 184/20, 181/17, 181/2, 181/3, 181/4, 181/5, 181/6, 181/7, 164/9, 689, 688/11, 687/7, 687/9, 687/11, 687/13, 687/15, 688/3, 688/5, 145/4, 694/7, 693/3, 692/6, 697/1, 696/1, 1576/2, 1577/2, 1578/4, 1578/6, 1579/2, 1580/2, 1581/2, 1582/2, 1583/2, 1584/2, 696/11, 1585/4, 1585/6, 1586/4, 1586/6, 708/11, 708/1, 1016/4, 699/1, 706/1, 705/1, 701/5 położonych w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna (GNPP.6733.7.2016). (12.05.2016)

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Inwestora – Gminy Jabłonna, postępowania w sprawie wydania decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek ewidencyjnych o nr 729/4, 729/3, 729/2, 21/1, 20/1, 730, 27/1, 710/12, 710/10, 710/9, 725/2, 197/2, 707/5, 189/16, 705/10, 704/1, 705/11 położonych w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna (GNPP.6733.6.2016).(12.05.2016)

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Inwestora – Gminy Jabłonna, postępowania w sprawie wydania decyzji  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek ewidencyjnych o nr 730, 583/1, 617/7 położonych  w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna (GNPP.6733.5.2016).(12.05.2016)

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Inwestora – Gminy Jabłonna, postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek ewidencyjnych o nr 1845/6, 167/5, 168/1, 171/2, 174/5, 185/3, 729/4, 201/1, 728/1, 174/3, 725/12, 725/2, 189/17, 189/16, 194/14, 194/13, 184/12, 181/17, 1846, 1849/8 położonych w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna (GNPP.6733.4.2016).(12.05.2016)

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Inwestora – Gminy Jabłonna, postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działek ewidencyjnych o nr 729/4, 159, 155/14, 155/13, 146, 143, 201/2, 148/6, 149 położonych  w obrębie 3 – Chotomów, gm. Jabłonna (GNPP.6733.3.2016).(12.05.2016)

Obwieszczenie o wydanej decyzji Nr CP/3/2016 dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. działającej przez pełnomocnika Pana Adama Kozińskiego PEGAS Sp. z o.o., ul. Batorego 79/81, 05-120 Legionowo, decyzja Nr CP/3/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na terenie części działek ewidencyjnych o nr 898/4, 898/5 we wsi Jabłonna, gm. Jabłonna. GNPP.6733.1.2016 (10.05.2016)

Rokowania po II przetargu ustnym nieograniczonym na najem nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 1486/16 z obrębu 1-Jabłonna, położonej przy ul. Szarych Szeregów.(26.04.2016)

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w zakresie działki o nr ew. 18/1 położonej we wsi Chotomów(05.04.2016)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna północnej części wsi Jabłonna w rejonie ronda S3.(15.03.2016)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie skrzyżowania ulic Zegrzyńskiej i Akademijnej we wsi Jabłonna.(15.03.2016)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna nieruchomości położonych przy ulicy Modlińskiej w Jabłonnie.(15.03.2016)

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo-zachodniej wsi Jabłonna

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży.(01.03.2016)

Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonna z dnia 8 lutego 2016 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem: lokalu usługowego w budynku przy ulicy Zegrzyńskiej 1 w Jabłonnie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego(08.02.2016)

Zawiadomienia o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym  stanie prawnym, oznaczonej dz. ewid. nr 82/4 obr. 3-Chotomów, gm. Jabłonna.(29.01.2016)

________________________________ 2016

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (08.12.2015)

Wójt Gminy Jabłonna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Jabłonna w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.(30.10.2015)

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Chotomowskiej we wsi Jabłonnie (13.10.2015)

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych na oddanie w dzierżawę położonych w Chotomowie.(13.07.2015)

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych w najem położonej przy ul. Szarych Szeregów w Jabłonnie.(01.07.2015)

Wyniki postępowań:

Cześć  pierwsza

Część druga

___________

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Szkolnej i obwodnicy Jabłonna we wsi Jabłonna w zakresie części I (17.06.2015)

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Leśnej we wsi Jabłonna(17.06.2015)

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Jaśminowej i Mazowieckiej we wsi Rajszew(17.06.2015)

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna nieruchomości położonych przy ulicy Modlińskiej w Jabłonnie(17.06.2015)

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo-zachodniej wsi Jabłonna.(27.05.2015) 

Urząd Gminy Jabłonna ogłasza nabór na stanowisko Animatora sportu w Publicznym Gimnazjum im. Orła Białego w Chotomowie, ul. Partyzantów 23(19.03.2015) 2/2015

Urząd Gminy Jabłonna ogłasza nabór na stanowisko Animatora sportu na kompleksach boisk sportowych przy ul. Modlińskiej 102 w Jabłonnie "Moje Boisko Orlik 2012" (19.03.2015) 1/2015

Urząd Gminy Jabłonna ogłasza nabór na stanowisko Animatora sportu w Szkole Podstawowej im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie, ul. Partyzantów 124 (19.03.2015) 3/2015

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Szkolnej i obwodnicy Jabłonna we wsi Jabłonna w zakresie części I(11.02.2015)

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Leśnej we wsi Jabłonna(11.02.2015)

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie cmentarza we wsi Chotomów(11.02.2015)

Obwieszczenie Starosty Legionowskiego wydaniu postanowienia prostującego omyłkę w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej(20.01.2015)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Przyleśnej we wsi Dąbrowa Chotomowska.(21.01.2015)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Ekologicznej we wsi Chotomów.(21.01.2015)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Jaśminowej i Mazowieckiej we wsi Rajszew.(21.01.2015)

____________________________________________________________________

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNY KSIĘGOWY W PRZEDSZKOLU GMINNYM W JABŁONNIE(06.08.2014)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowo-zachodniej wsi Jabłonna(06.08.2014)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Szkolnej i obwodnicy Jabłonna we wsi Jabłonna w zakresie części I(06.08.2014)

Obwieszczenie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Partyzantów, Piusa oraz terenów kolejowych we wsi Chotomów(06.08.2014)

Obwieszczenie Starosty Legionowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie zwykłego skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Kisielewskiego, na skrzyżowanie z ruchem okrężnym, w ciągu drogi powiatowej nr 1820W w Gminie Jabłonna, wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu. (17.06.2014)

Obwieszenie Starosty Legionowskiego w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie zwykłego skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Kisielewskiego, na skrzyżowanie z ruchem okrężnym, w ciągu drogi powiatowej nr 1820W w Gminie Jabłonna, wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu.

42/2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na dyrektora Przedszkola Gminnego w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 103B oraz dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Jabłonnie przy ul. Szkolnej 2 

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części południowej wsi Skierdy (06.05.2014)

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna części południowej wsi Boża Wola (06.05.2014)

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jabłonna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Przyleśnej we wsi Dąbrowa Chotomowska oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w/w planu(11.02.2014)

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jabłonna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Ekologicznej we wsi Chotomów oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w/w planu(11.02.2014)

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jabłonna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Jaśminowej i Mazowieckiej we wsi Rajszew oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w/w planu(11.02.2014)

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jabłonna w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna ulicy Chotomowskiej we wsi Jabłonna oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w/w planu(11.02.2014)

 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna części północno-zachodniej wsi Trzciany oraz działek nr 130, 131, 132 w obrębie wsi Rajszew

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna północnej części wsi Skierdy

Zarządzenie Nr 131/2013 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych realizowanych w Gminie Jabłonna w 2014 r.

Zarządzenie nr 126/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu oferta realizację zadania publicznego Gminy Jabłonna z zakresu pomocy społecznej w 2014 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące Działalność w zakresie pomocy społecznej oraz podmioty wymienione w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.(26.11.2013)

Informacja o zamierzonym referendum

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Parkowej, Piaskowej, Buchnik Las we wsi Jabłonna

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części wsi Jabłonna – rejon cmentarza w zakresie jednostek terenowych F4.U/P, F6U/P

Projekt "Roczny program i zasady współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2014 r"

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna części południowej wsi Boża Wola(11.09.2013)

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna wsi Wólka Górska(11.09.2013) 

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna południowo – wschodniej części wsi Chotomów(28.08.2013)

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego północnej części wsi Chotomów(28.08.2013)

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części południowej wsi Skierdy(02.07.2013)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JABŁONNA o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko(02.07.2013)

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Jabłonna(02.07.2013)

 Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna południowo – wschodniej części wsi Chotomów(03.04.2013)

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego północnej części wsi Chotomów(03.04.2013)

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu fragmentu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego zmiany wschodniej części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego części północno – zachodniej obszaru wsi Jabłonna(03.04.2013)

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłonna z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej oraz podmioty wymienione wart. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (22.03.2013)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna(26.02.2013)

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłonna z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej oraz podmioty wymienione wart. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej(21.02.2013)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części południowej wsi Skierdy (12.02.2013)

Zarządzenie nr 12/2013 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 04 lutego 2013 r. W sprawie: rekrutacji dzieci do Przedszkola Gminnego w Chotomowie.

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłonna z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej oraz podmioty wymienione wart. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej(11.01.2013)

Otwarty konkurs ofert na wybór realizatorów programów zdrowotnych realizowanych w Gminie Jabłonna w 2013 r.(08.01.2013)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłonna z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej oraz podmioty wymienione w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej(05.12.2012)

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Lipowej we wsi Skierdy i Rajszew(04.12.2012)

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Mazowieckiej pomiędzy ulicą Konwaliową a ulicą Malwową we wsi Rajszew(04.12.2012)

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna nieruchomości położonej przy ulicy Golfowej we wsi Rajszew(04.12.2012)

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Leśnej we wsi Jabłonna(04.12.2012)

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulicy Partyzantów i Strażackiej we wsi Chotomów(04.12.2012)

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego zmiany wschodniej części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dotyczącego części północno – zachodniej obszaru wsi Jabłonna(04.12.2012)
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM USTNYM - Sprzedaż rzeczy ruchomej stanowiącej własność Gminy Jabłonna(25.10.2012)

 


Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Krzemiński
(2003-07-04 14:28:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Krzemiński
(2019-03-04 09:49:28)