☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Jabłonna
Herb Urząd Gminy Jabłonna

Piątek 06.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Wójta 2017

Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 156/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2017.

Zarządzenie nr 2/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania składu komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert na wybór realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2017

Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 9 styczeń 2017 roku w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia zasad(polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Jabłonna

Zarządzenie nr 4/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2028

Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2017

Zarządzenie nr 6/2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych „Programu Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2017-2023”

Programu Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2017-2023

Formularz uwag do projektu

Zarządzenie nr 7/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie: przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XXX Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 25 stycznia 2017 roku

Zarządzenie nr 8/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Referatu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

Zarządzenie nr 9/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Jabłonna ustawami na 2017 rok

Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2017
 
Zarządzenie nr 11/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2017

Załączniki - wersja edytowalna

Zarządzenie nr 12/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przeprowadzenie optymalizacji zużycia energii oświetlenia ulicznego - Jabłonna

Zarządzenie nr 13/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia spisu mienia i rzeczy pozostawionych w lokalu komunalnym nr 3 przy ul. Modlińskiej 150 w Jabłonnie po zmarłym najemcy

Zarządzenie nr 14/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie: określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2017 r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna

Zarządzenie nr 15/2017 z dnia 01.02.2017 roku w sprawie: powołania składu komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert na wybór realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2017.

Zarządzenie nr 16/201 z dnia 01.02.2017 roku w sprawie: ustalenia zasad wynagrodzenia dyrektorów: Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie.

Zarządzenie nr 17/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2017

Zarządzenie nr 18/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2017

Zarządzenie nr 19/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2017

Załączniki - wersja edytowalna

Zarządzenie nr 20/2017 z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. gospodarki komunalnej

Zarządzenie nr 21/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie: przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XXXII Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 22 lutego 2017 roku.

Zarządzenie nr 22/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Ochrona ubezpieczenia i mienia osób dla Gminy Jabłonna- Urząd Gminy i jednostki podległe oraz OSP.

Zarządzenie nr 23/2017 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa łącznika ulicy Zegrzyńskiej z ulicą Szarych Szeregów we wsi Jabłonna.

Zarządzenie nr 24/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Jabłonna.

Zarządzenie nr 25/2017  dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie: powołania składu komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert na wybór realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2017

Zarządzenie nr 26/2017 z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020

Zarządzenie nr 27/2017 z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont nawierzchni jezdni ulicy Bagiennej w Chotomowie na terenie gminy Jabłonna

Zarządzenie nr 28/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Jabłonna

Zarządzenie nr 29/2017 z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2017

Zarządzenie nr 30/2017 z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2017

Zarządzenie nr 31/2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2017

Zarządzenie nr 32/2017 z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie powołania i ustalania regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie nr 33/2017 z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie: udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną nr 1373, położonej w obrębie 3-Chotomów, gmina Jabłonna, objętej księgą wieczystą WA1L/00010670/3, należnych za 2017 rok  

Zarządzenie nr 34/2017 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 121/2016 z dnia 12 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Strategii Rozwoju Gminy Jabłonna na lata 2016 - 2030".

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Jabłonna na lata 2017–2030

Formularz uwag do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Jabłonna na lata 2017–2030

Zarządzenie nr 35/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Jabłonna zgłoszonym podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, możliwości korzystania  z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018”

Oferta - wersja edytowalna

Zarządzenie nr 36/2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna

Zarządzenie nr 37/2017 z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie aktualizacji projektu sali sportowej Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego w Chotomowie

Zarządzenie nr 38/2017 z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni „P1” (Zadanie 2) i przepompowni „P11” (Zadanie 10) w m. Chotomów”

Zarządzenie nr 39/2017 z dnia 20 marca 2017 r.  sprawie: przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XXXIV Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 29 marca 2017 roku      

Zarządzenie nr 40/2017 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki komunalnej

Zarządzenie nr 41/2017 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Jabłonna

Zarządzenie nr 42/2017 z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jabłonna za rok 2016 oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie oraz informacji o stanie mienia Gminy Jabłonna

Zarządzenie nr 43/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2017

Zarządzenie nr 44/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna

Zarządzenie nr 45/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie: określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Chotomowie

Zarządzenie nr 46/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie

Zarządzenie nr 47/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji na zlecenie realizacji zadania publicznego

 
 
 
  
 
 
Zarządzenie nr 53/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2017

Zarządzenie nr 54/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Jabłonna w 2017 roku
 
Zarządzenie nr 55/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Jabłonna za rok 2016

Zarządzenie nr 56/2017 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zlewniach przepompowni: Jasna (Zadanie 1), P2 (Zadanie 3), P12 (Zadanie 11) w m. Chotomów”

Zarządzenie nr 57/2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Jabłonna zgłoszonym podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018”

Zarządzenie nr 58/2017 z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2017

Zarządzenie nr 59/2017 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie nr 60/2017 z dania 15 maja 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2017

Oferta - wersja edytowalna

Zarządzenie nr 61/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

Zarządzenie nr 62/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie nr 63/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Jednostki Realizującej Projekt

Zarządzenie nr 64/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie: nierozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie ogłoszonego Zarządzeniem nr 126/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 24 października 2016 roku
 
Zarządzenie nr 65/2017 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej celem wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku 3-5 lat, zamieszkałym na terenie gminy Jabłonna zgłoszonym podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018”

Zarządzenie nr 66/2017 z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie: przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XXXIX Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 31 maja 2017 roku  
 
Zarządzenie nr 67/2017 z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 63/2017 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 17 maja 2017 roku

Zarządzenie nr 68/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie nr 69/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: powołania składu komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert na wybór realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2017

Zarządzenie nr 70/2017 z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2017
 
Zarządzenie nr 71/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą ”Zapewnienie dzieciom w wieku 3-5 lat, zamieszkałym na terenie gminy Jabłonna zgłoszonym podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018”

Zarządzenie nr 77/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2017

Zarządzenie nr 78/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XL Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 28 czerwca 2017 roku

Zarządzenie nr 79/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach realizacji zadania publicznego

Zarządzenie nr 80/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji na zlecenie realizacji zadania publicznego

Zarządzenie nr 81/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie nr 82/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED na terenie Gminy Jabłonna

Zarządzenie nr 83/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie dokumentacji projektowych branży drogowej na terenie gminy Jabłonna

Zarządzenie nr 84/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2017/2018 – Gmina Jabłonna

Zarządzenie nr 85/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie nr 86/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2017

Zarządzenie nr 87/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
 
Zarządzenie nr 88/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ”Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna”
 
Zarządzenie nr 89/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania komisji do dokonania oceny i kwalifikacji dokumentacji niearchiwalnej z Wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku
   
Zarządzenie nr 90/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2017

Zarządzenie nr 91/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Głównego specjalisty ds. gospodarki komunalnej
 
Zarządzenie nr 92/2017 z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jabłonna

Zarządzenie nr 93/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie dokumentacji projektowych dróg i chodników w Gminie Jabłonna w 3 częściach

Zarządzenie nr 94/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie: zmian Zarządzenia Nr 90/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2017

 
Zarządzenie nr 95/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Jednostki Realizującej Projekt

Zarządzenie nr 96/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie nr 97/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie: powołania komisji do dokonania oceny i kwalifikacji dokumentacji niearchiwalnej z Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 roku

Zarządzenie nr 98/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2017

Zarządzenie nr 99/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Jabłonna

Zarządzenie nr 100/2017 z dnia 19 lipca 2017 r.  sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2017

Załączniki - wersja edytowalna
 
 
 
Zarządzenie nr 111/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie: przyznania dla kierownika i zastępców kierownika Urzędu Stanu Cywilnego prawa do reprezentacyjnego ubioru służbowego

Zarządzenie nr 112/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. inwestycji.

Zarządzenie nr 113/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chotomów”

Zarządzenie nr 114/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie: przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XLI Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 30 sierpnia 2017 roku
 
Zarządzenie nr 115/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2017

Zarządzenie nr 116/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Jabłonna w 2017 roku

Zarządzenie nr 117/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji na zlecenie realizacji zadania publicznego
   
Zarządzenie nr 118/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, a także informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie, Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie oraz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie
 
Zarządzenie nr 119/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: zasad zapewnienia transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, organizowanego przez Gminę Jabłonna oraz zasad zwrotu kosztów przejazdu  jeżeli transport i opiekę zapewniają rodzice/opiekunowie prawni
 
Zarządzenie nr 120/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa drogi ul. Jaśminowej wraz z oświetleniem i budową skrzyżowania z ul. Modlińską w Rajszewie
 
Zarządzenie nr 121/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. gospodarki odpadami
 
Zarządzenie nr 122/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 24/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie powołania zespołu ds. kierunków rozwoju komunikacji na terenie Gminy Jabłonna
 
Zarządzenie nr 123/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jabłonna

Zarządzenie nr 124/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2017

Zarządzenie nr 125/2017 z dnia 1  września 2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 159/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 29.12.2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Jabłonna
 
Zarządzenie nr 126/2017 z dnia 5 września 2017 r. w sprawie: odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola Gminnego w Chotomowie

Zarządzenie nr 127/2017 z dnia 5 września 2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Chotomowie, ul. Żeligowskiego 27
   
Zarządzenie nr 128/2017 z dnia 7 września 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, miejsc postojowych, ciągów pieszo jezdnych i dróg gruntowych w sezonie zimowym 2017/2018

Zarządzenie nr 129/2017 z dnia 8 września 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji na zlecenie realizacji zadania publicznego

 
Zarządzenie nr 130/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XLIII Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 27 września 2017 roku
 
Zarządzenie nr 131/2017 z dnia 21 września 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. inwestycji

Zarządzenie nr 132/2017 z dnia 21 września 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. inwestycji

Zarządzenie nr 133/2017 z dnia 21 września 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych

Zarządzenie nr 134/2017 z dnia 21 września 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko audytora wewnętrznego

Zarządzenie nr 135/2017 z dnia 25 września 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego w Chotomowie

Zarządzenie nr 136/2017 z dnia 25 września 2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jabłonnie

Zarządzenie nr 137/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Jabłonna

Zarządzenie nr 138/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2017

Zarządzenie nr 139/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych poprzedzających opracowanie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniego rejonu ul. Modlińskiej w Jabłonnie (Plan nr 1) oraz Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Modlińskiej i Złotej Renety w Jabłonnie (Plan nr 2)

Zarządzenie nr 140/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2017
 
Zarządzenie nr 141/2017 z dnia 3 października 2017 r. w sprawie: powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie Nagród Wójta dla wyróżniających się nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Jabłonna

Zarządzenie nr 142/2017 z dnia 3 października 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna”

Zarządzenie nr 143/2017 z dnia 4 października 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych w ramach realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej w 2017 r. w związku z realizacją projektu „Budowy systemu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Jabłonna – etap I”

Zarządzenie nr 144/2017 z dnia 5 października 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Gminnego w Chotomowie

Zarządzenie nr 145/2017 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego pn.: Budowa sygnalizacji świetlnej wraz ze zmianą stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Chotomowskiej (droga powiatowa nr 1820W) z ulicą Modlińską (DW630) we wsi Jabłonna    

Zarządzenie nr 146/2017 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2017

Zarządzenie nr 147/2017 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Opracowanie dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z towarzyszącymi opracowaniami

 
Zarządzenie nr 148/2017 z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2030

Zarządzenie nr 149/2017 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie: przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XLIV Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 25 października 2017 roku

Zarządzenie nr 150/2017 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2017

Zarządzenie nr 151/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2017

Zarządzenie nr 152/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie Planu Obrony Cywilnej

Zarządzenie nr 153/2017 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
   
Zarządzenie nr 154/2017 z dnia 27 października 2017 r. w sprawie: określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Jabłonna oraz innych świadczeń pieniężnych

Zarządzenie nr 155/2017 z dnia 31 października 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Jabłonna

Zarządzenie nr 156/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Gminnego w Chotomowie.

Zarządzenie nr 157/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. gospodarki komunalnej

Zarządzenie nr 158/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 126/2017 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 5 września 2017 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola Gminnego w Chotomowie

Zarządzenie nr 159/2017 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie nr 160/2017 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

Zarządzenie nr 161/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2017-2030

Zarządzenie nr 162/2017 z dnia 10 listopada 2017 r.  sprawie: powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chotomów”

Zarządzenie nr 163/2017 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XLV Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 22 listopada 2017 roku

Zarządzenie nr 164/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 157/2017 z dnia 31 października 2017 roku dot. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. gospodarki komunalnej
 
Zarządzenie nr 165/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2018-2040

Zarządzenie nr 166/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2018

Zarządzenie nr 167/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach realizacji zadania publicznego

Zarządzenie nr 168/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2017

Zarządzenie nr 169/2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonna i Chotomów, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
 
Zarządzenie nr 170/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej i stanu sprzętu oraz materiałów w magazynie przeciwpowodziowym
 
Zarządzenie nr 171/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie nr 172/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach realizacji zadania publicznego

Zarządzenie nr 173/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie nr 174/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2017

Zarządzenie nr 175/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie nr 176/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Jabłonna
 
Zarządzenie nr 177/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2017.

Zarządzenie nr 178/2017 z dnia 12 grudnia 207 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na rok 2018.

Zarządzenie nr 179/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 113/2017 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chotomów”.

Zarządzenie nr 180/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 142/2017 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 3 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ Wykonanie termomodernizacji budynków na terenie Gminy Jabłonna”.

Zarządzenie nr 181/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie: wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Jabłonna w 2018 r.

Zarządzenie nr 182/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektor ds. technicznych w JRP.

Zarządzenie nr 183/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. wdrożenia regulacji w zakresie ochrony danych osobowych

Zarządzenie nr 184/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XLVIII Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 27 grudnia 2017 r.

Zarządzenie nr 185/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał na posiedzenie XLVIII Sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 27 grudnia 2017 r.

Zarządzenie nr 186/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2017

Zarządzenie nr 187/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie: określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic gminy Jabłonna

Zarządzenie nr 188/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. inwestycji

Zarządzenie nr 189/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. inwestycji

Zarządzenie nr 190/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Jabłonna

Zarządzenie nr 191/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: zmian wydatków budżetu Gminy Jabłonna na rok 2017


 
Wytworzył:
Jarosław Chodorski
Udostępnił:
Piotr Karolak
(2017-01-02 18:08:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Karolak
(2019-05-06 16:55:35)
 
 
ilość odwiedzin: 2368113

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X